Tags: cleaneco general surface disinfectant, cleaneco bio, cleaning, eco-friendly, sustainable, vegan,

Cleaneco general Surface Disinfectant 1l

Cleaneco general Surface Disinfectant 1l - Cleaneco Bio

Cleaneco general Surface Disinfectant 1l - Cleaning - 1.499Ft

1,349Ft

1,499Ft

  • Ex Tax:1,062Ft
  • Brand: Cleaneco
  • Product Code: Cleaneco Bio
  • Availability: In Stock
  • Delivery deadline: - The expected delivery time is 1-2 working day(s). (on stock)
GENERAL SURFACE DISINFECTANT kills bacterias and funguses General surface disinfectant - Our general surface disinfectant product is free of chlorine and aldehyde, does not contain any surface chemicals, so it can disinfect any water- proof surface. Can be used in both professional and industr..

GENERAL SURFACE DISINFECTANT kills bacterias and funguses

General surface disinfectant - Our general surface disinfectant product is free of chlorine and aldehyde, does not contain any surface chemicals, so it can disinfect any water- proof surface.

Can be used in both professional and industrial environments.

It effectively removes contaminants and has bac- tericidal and fungicidal properties.

Can be used for disinfection of workpieces, wet blocks, refrigerators and microwaves or even for mopping up.

prices    packaging

 0,5L sprinkler spray 1L refill

Cleaneco
COMPOSITION / WARNINGS Biocid hatóanyag: benzalkónium-klorid (4,9%, EC:270-325-2). Egyéb összetevők: izopropil-alkohol, empilán KLC 7/90, illatanyag, ioncserélt víz. Antimikrobiális spektrum:baktericid, fungicid. Terméktípus: PT2, PT4 terméktípus. Formuláció: folyékony koncentrátum. Felhasználói kör: lakossági és foglalkozásszerű. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi világra, hosszan tartó károsodást okoz. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P303+P352 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladéklerakóban a helyi előírások szerint. Tilos más tisztító és fertőtlenítő szerrel keverni! A termék ELŐZETES TISZTÍTÁS után használható! A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről - a padozat kivételével - alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A termékekkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. Elsősegélynyújtás: Belélegzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe helyezni. Bőrrel való érintkezés esetén az érintett bőrfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha