ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni zoldmami.hu online boltunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Az online bolt működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák. 

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://zoldmami.hu/aszf.pdf


Szolgáltató:

A zoldmami.hu online boltot a Bio-Tech Distributions Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

Cégnév: Bio-Tech Distributions Kft.
Cég képviselője: Palotás Orsolya
Székhely: 2220 Vecsés, Dózsa György út 86.
Postacím: 2221 Vecsés Pf. 95
Adóigazgatási szám: 23076158-2-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-149149
Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Számlaszám: 18400010-03759313-40100013
IBAN: HU95184000100375931340100013
SWIFT / BIC: OBKLHUHB
Telefonszám: +36 70 947 38 97
Fax: +36 29 700 447
E-mail cím: po@btd.hu, info@btd.hu
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76318/2014.
Engedély száma: 1711/2014

Tárhely szolgáltató

3 in 1 Hosting Bt.

https://megacp.com.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Adószám: 22206118-2-13
Közösségi (EU) adószám: HU22206118
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13
fax (csak fax!!!): +36/24/998-626

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a zoldmami.hu online boltban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a zoldmami.hu webcímen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelem” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A zoldmami.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére (Bio-Tech Distributions Kft. 2221 Vecsés Pf. 95), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

1.       olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);

2.       romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

3.       olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

4.       olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

5.       lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

6.       hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);

7.       a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Felmondás joga

Ha a Vevő online boltunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Szavatosság, jótállás

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Vevő és Szolgáltató közötti szerződések

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az online bolt oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

FIZETÉS

Megrendelés lépései

1.       Tegye a megvásárolni kívánt tételeket a kosarába, majd kattintson a „Pénztár” gombra az oldal tetején található felső menüsor közepén.

2.       A „Kosár" menüpontban, a „Kosár tartalma” dobozban, tudja változtatni az egyes tételek mennyiségét.

3.       A szállítási adatok megadása után válasszon átvételi módot.

4.       Házhoz szállítás esetén töltse ki, illetve ellenőrizze a szállítási címet a „Szállítási adatok” menüpontban. Ha a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, azt is itt kell módosítania.

a.       Rendszerünk automatikusan felkínálja az előző rendelés során rögzített paramétereket és adatokat. Természetesen van lehetősége változtatni minden adatán a "Új címet szeretnék megadni" rádiógomb kijelölésével.

b.       További szállítással, átvétellel kapcsolatos információkat és megjegyzéseket itt adhat meg munkatársainknak és futárszolgálatunk számára.

5.       Ezután összesítjük - az Ön által választott termékeket, a fizetendő végösszeget, a szállítási határidőt, az elfogadásra került kedvezményeket valamint az átvételi és fizetési módot tartalmazó - megrendelés részleteit. A „Rendelés véglegesítése” gombbal fejezheti be és adhatja le rendelését.

Megrendelésének alakulását figyelemmel kísérheti oldalunkon a „Eddigi megrendeléseim” menüpontban.

Megrendeléséről rendszerünk 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól.


Fizetés a helyszínen

Ez a fizetési lehetőség kizárólag GLS futárral házhoz szállított áruk esetén vehető igénybe. Ilyenkor megrendelését az átvételkor kizárólag készpénzzel fizetheti. A futárszolgálat bankkártyát és ajándékkártyát nem tud elfogadni.


Fizetés előre utalással

Előre utalással GLS futárral történő házhozszállítás esetén is fizethet.

Amennyiben a rendelés során fizetési módként banki előre utalást választasz, kérjük, hogy a megrendelés teljes végösszegét (az esetleges szállítási díjjal együtt) a Szolgáltató alábbi bankszámlájára utalja:

Bio-Tech Distributions Kft.

Bank: Oberbank

Számlaszám:18400010-03759313-40100013

Kérjük az utalás megjegyzés rovatába írja be a rendelés azonosító számát, amit a visszaigazoló levelünk tartalmaz. Az utalás beérkezésekor az ön által megadott e-mail címre az átutalt összegről előlegszámlát küldünk ezzel nyugtázva az átutalás tényét. A termékkel együtt csomagolva kapja meg a tranzakciót összesítő végszámlát.


Fizetés Bankkártyával

Ez a fizetési lehetőség kizárólag GSL futárral házhoz szállított áruk esetén vehető igénybe. Ilyenkor megrendelését a Borgun pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett Bankkártyás (MasterCard, Visa) fizetési rendszer igénybevételével fizetheti ki érvényes bankkártyájának adatainak megadása után. A termékkel együttcsomagolva kapja meg a tranzakciót összesítő végszámlát.
SZÁLLÍTÁS

Szállítási feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Belföldi házhoz szállítás

A megrendelt termékeket a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Ügyfélszolgálat:+36 1 802 0265) kézbesíti. Amikor a csomagot a futárszolgálatnak átadjuk, e-mail-ben értesítjük Önt a részletekről. A házhoz szállítás díja a vásárolt termékek értékétől függően:

A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül megállapításra.

Belföldi házhoz szállítás esetén választhat készpénzben történő utánvétes, kártyás és előre utalásos  fizetés között.

Amennyiben a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, a megrendelőlap megjegyzés rovatában ezt megteheti.

Külföldi házhoz szállítás

Külföldi kiszállítási igény esetén érdeklődjön e-mailben a po@btd.hu címen!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelés a zoldmami.hu oldalon

Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2015. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Server Log fájljainkban olyan információkat tárolunk, melyeket az Ön böngészője eljuttat hozzánk. Ezek a következők:

böngészőjének típusa/verziója, felhasznált üzemrendszer, referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je), a hozzáférő számítógép host neve (IP-cím), a szerver pontos ideje

Ezeknek az adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg. Nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a zoldmami.hu oldalról. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; http://www.naih.hu/) fordulhat.

2. Adatkezelő

Az adatkezelő a Bio-Tech Distributions Kft.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-76318/2014. számon megtörtént - "weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, marketing célú adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

3. Az adatok felhasználása

Adatai kezelésekor folyamatosan szem előtt tartjuk az ide vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat.

Amennyiben online boltunkban Önnek lehetősége van személyes adatai megadására, úgy kérjük Önt, hogy ellenőrizze Ön is, mely adatokat kívánja megosztani velünk. Külön jelöltük azokat a mezőket, melyekre megrendelése vagy megkeresése feldolgozásának céljából feltétlenül szükségünk van; ezek megadása mindenképp szükséges. Az előbbieken felül kitöltött mezők megadása önkéntes/opcionális, ezen adatokat online kínálatunk optimalizálására, valamint adott esetben statisztikai célok érdekében használjuk fel.

Emellett – külön hozzájárulása esetén – saját marketing céljainkra is felhasználjuk adatait. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk.

Ennek keretében ügyelünk arra, hogy ajánlatunk a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen az Ön igényeinek. Ezzel összefüggésben szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy regisztrált vásárlóinkat kérdőívekkel is felkereshetjük, mivel folyamatosan kíváncsiak vagyunk termékválasztékunkkal kapcsolatos véleményére. Adatai felhasználása ellen bármikor tiltakozhat rövid, írásos üzenet küldésével, a lent feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során szükségszerűen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Nem szükséges adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a regisztráció törléséig tart. A regisztráció Felhasználó vagy Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

A Server Logban tárolt felhasználói adatokat a zoldmami.hu rendszere regisztráció nélküli vásárlás esetén 185 napig, míg regisztrált vásárlás esetén 2 évig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. Az adatok továbbadása

Az adatokat elsődlegesen a Bio-Tech Distributions Kft., illetve Bio-Tech Distributions Kft. munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Adatfeldolgozás

A Bio-Tech Distributions Kft. maga üzemelteti a zoldmami.hu online boltot. Amennyiben a megrendelés feldolgozása, ill. saját termék- és szolgáltatáskínálatunk szempontjából szükség van, az Ön adatait adott esetben ügyfélszolgálati célokból átadjuk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-nek.

Partnereink kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a megrendelések feldolgozása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint a mi saját adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.


7. Törvényi hivatkozások:

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK); 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól