ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bio-Tech Distributions Kft valamennyi, a www.zoldmami.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaznak, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A Bio-Tech Distributions Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

  1. A szerződő partner adatai

A szerződés a Bio-Tech Distributions Kft.-vel (a továbbiakban BTD Kft) jön létre.

Cégnév: Bio-Tech Distributions Kft.

Cég képviselője: Palotás Orsolya

Székhely: 2220 Vecsés, Dózsa György út 86.

Postacím: 2221 Vecsés Pf. 95

Adóigazgatási szám: 23076158-2-13

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-149149

Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Számlaszám: 18400010-03759313-40100013 IBAN: HU95184000100375931340100013 SWIFT / BIC: OBKLHUHB

Telefonszám: +36 70 947 38 97

E-mail cím: po@btd.hu.

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76318/2014. Engedély száma: 1711/2014


Webáruház ügyfélszolgálat:

telefonszáma: +36 70 677 4179. Munkanapokon, hétfőtől-péntekig: 10.00-16.00 hívható

Email címe: info@zoldmami.hu


  1. Tárhely szolgáltató


3 in 1 Hosting Bt.

www.3in1.hu
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A
e-mail: ceg@3in1.hu
Adószám: 22206118-2-13
Közösségi (EU) adószám: HU22206118
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13
tel: +36 21 200 0040


  1. A szerződés létrejötte

Szerződés nyelve magyar. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Bármely, a Webáruház termékkínálatában forgalmazott és elérhető termék vételára vonatkozásában kizárólag a Webáruházban feltüntetett vételár az irányadó és alkalmazandó függetlenül attól, hogy az adott termék esetleg más online, vagy egyéb felületen (esetlegesen a Webáruházban meghatározottól eltérő) vételárral jelenik meg. A BTD Kft kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a Webáruházban megjelenített adatok tekinthetők hivatalosnak, irányadónak és alkalmazandónak (azaz a Webáruházban megjelenített termék adatokat, ideértve a vételárat is, kell figyelembe venni), bármely eltérésért a BTD Kft a felelősségét kizárja.

A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék sikeresen bekerült a bevásárlókosárba. A Vásárló tovább folytathatja a Webáruházban a vásárlást vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol ellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, stb.). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból az „X” gombra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a mennyiség mellett található piktogramra kattintva. A „tovább nézelődöm” gombra kattintva folytathatja a vásárlást, vagy ha a Vásárló mindent rendben talál, a „pénztár” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést. Bejelentkezhet fiókjába, regisztrálhat, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a vásárlás alkalmával a Vásárló által kötelezően szolgáltatandó adatok megadásának hiányában vásárlás nem eszközölhető. A kötelezően szolgáltatandó adatok köre a Webáruházban az adatszolgálatásra vonatkozó rovat mellett * jelzéssel ellátott. A Vásárló által szolgáltatott adatok valódiságáért a Vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik, a BTD Kft felelőssége e körben kizárt. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot, az „számlázási adatok” feliratra kattintva a számlázási adatokat kell megadnia. A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt szállítási módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. A fizetési mód kiválasztását követően megjegyzés hozzáadására van lehetőség, majd az ÁSZF elolvasását és megértését bejelölve a „tovább” gombra kattintva megjelenik az összegző képernyő, a megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizhet, majd a „Rendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a BTD Kft részére. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről a BTD Kft felé fizetési kötelezettséggel jár. Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a BTD Kft a kosár tartalmáról egy alkalommal e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a honlapra bejelentkezett Vásárló részére. Az elhagyott kosarakat a BTD Kft havi rendszerességgel törli. A Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló részére, kizárólag tájékoztató célt szolgál és az e-mail reklámot nem tartalmaz.

  1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt a BTD Kft legkésőbb 24 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak. Az automatikus e-mail tartalmazza a megrendelés részleteit is. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  1. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A megrendelés adatait a BTD Kft tárolja, azokat a rendelésszám alapján lehet visszakeresni. Ha nyomtatott formában is szeretné megkapni a Vásárló, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Az adatkezeléssel összefüggésben ld. 14. pontot. A BTD Kft a weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni a BTD Kft-t.

6. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a BTD Kft rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai vagy elektronikus úton küldött levél útján, a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével (Bio-Tech Distributions Kft, 2220 Vecsés, Dózsa György út 86.) a BTD Kft részére az Elállási Időszak alatt.

keresztül elérhető űrlapot. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a BTD Kft-nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe BTD Kft a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a BTD Kft 1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a BTD Kft részére. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A BTD Kft a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti a Vásárlónak, amennyiben az elállás valamennyi, az adott megrendeléssel kiszállított terméket érinti. E körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a termék kiszállításával összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek a BTD Kft által esetlegesen felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól a Vásárló döntése alapján történő eltérésből adódnak. A termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli, azt a BTD Kft a Vásárló részére nem téríti meg. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a BTD Kft legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést a BTD Kft a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i. A BTD Kft jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A visszáru összeget a BTD Kft minden esetben a fizetéskor, illetve utánvételes fizetés esetén az elálláskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a BTD Kft a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog:

• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állíttatott elő a BTD Kft, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. borotva, fehérnemű, pelenka, betétek, tamponok, fogkefe, kozmetikum, stb.)

• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak nem kell mellékelnie a számlát. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a BTD Kft ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen info@zoldmami.hu, vagy a +36 70 677 4179 telefonszámon.

  1. Árak és szállítás

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben a BTD Kft által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, a BTD Kft költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A délelőtt 10 óráig leadott rendeléseknél a szállítási határidő raktáron lévő termékek esetében, bankkártyás fizetés, illetve utánvételes fizetés esetén a megrendeléstől, banki utalásos fizetés esetén GLS-el történő szállítás esetében az összeg bankszámlánkra érkezésétől számított 1-3 munkanap, MPL szállításnál 5-7 munkanap. Amennyiben a megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a BTD Kft erről Vásárlót tájékoztatni.

  1. Szállítási- és egyéb költségek

A szállítási költség GLS-el történő szállítás esetében egységesen minden csomagnál 1490,- forint, MPL-el történő szállítás esetében 1990,- forint (kivételt képeznek a 25 kg-nál nagyobb súlyú csomagok).

Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban a BTD átvállalja a Vásárlóktól. A bruttó 25.000 feletti megrendelés esetén a szállítás INGYENES (kivétel a 25 kg-nál nagyobb súlyú csomagok).

A 25 kg-ot meghaladó súlyú csomagok esetében a szállítási díj bruttó 2990,- Ft. Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést a BTD Kft-nek feladnia, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel a BTD Kft. Amennyiben a Vásárló a Webáruházban megrendelt terméket annak átvételekor fizeti meg, a termék vételárán és szállítási költségén felül további 500,-Ft díjat köteles fizetni. A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik. Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a BTD Kft díjmentesen biztosítja.


9. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés, számlázás

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előre utalással, bankkártyával (online fizetés) vagy utánvéttel. A BTD Kft fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen. Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra kell a Vásárlónak átutalnia: Oberbank 18400010-03759313-40100013 IBAN: HU95184000100375931340100013 SWIFT / BIC: OBKLHUHB

A Vásárlónak banki előre utalás, vagy bankkártyával (on-line) történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát a közlemény rovatban. A BTD Kft a vásárláskor minden esetben számlát állít ki, (e-számla) melyet e-mailben küld meg Vásárlónak. Az erről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé. A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért a BTD Kft – a jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltakkal összhangban – felelősségét kizárja.

  1. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék a BTD Kft tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a BTD Kft irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Sérült, hibás termékek javítása, cseréje

A BTD Kft az egyik legfőbb szempontnak tartja, hogy az eladott áruk minősége minden esetben megfeleljen az elvárásoknak. Amennyiben azonban a termék mégis gyártási hibás és ezt munkatársaink nem vették észre csomagoláskor, úgy azt a telephelyünkre visszajuttatva kicseréljük, vagy ha nincs már az adott termékből raktáron, a termék árát a Vásárló által megadott bankszámlára visszautaljuk.

A szállításkor sérülten, törötten érkezett termékeket jelzésre díjmentesen kicseréljük vagy ha nincs már az adott termékből raktáron, a termék árát a Vásárló által megadott bankszámlára visszautaljuk. Sérülés esetén a csomagot (a csomagolást eredeti állapotban és a terméket is) meg kell őrizni és a bejelentést az átvételtől 24 órán belül meg kell tenni. A bejelentés e-mailben tehető meg, az info@zoldmami.hu e-mail címen, jelezve a levélben a rendelésszámot, a sérült vagy törött termékek megnevezését és darabszámát, és fotókat a sérült termékekről. A futárszolgálat a törés körülményeit kivizsgálhatja, így a sérülésről és a csomagolásról készült képek segítik a munkát.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a BTD Kft-vel szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a BTD Kft számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a BTD Kft költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a BTD Kft nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a BTD Kft adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vásárló a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén a jótállási igény érvényesítésének határideje a termék értékének függvényében az alábbiak szerint alakul:

- 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év

- 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év

- 250.000 forint eladási ár felett 3 év

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében Vásárló fogyasztónak minősül). Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A BTD Kft csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vásárló a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük, amennyiben a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a BTD Kft raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavításra, illetőleg a kicserélésre 15 napon belül sor kerüljön. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a BTD Kft a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy csere várható időtartamáról. A tájékoztatás email-ben, vagy a fogyasztó által igényelt, átvétel igazolására alkalmas módon történik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt Vásárló egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vásárlót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

12. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamációesetén a BTD Kft az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére: E-mail: info@zoldmami.hu A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei: telefonszáma: +36 70 677 4179 munkanapokon, hétfőtől-péntekig: 10.00-16.00 hívható. A BTD ügyfélszolgálat postacíme: Bio-Tech Distributions Kft Ügyfélszolgálat Pf. 95, 2021 Vecsés


13. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a BTD Kft tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 11. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő. BTD Kft a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a BTD Kft a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A BTD Kft a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a BTD Kft az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a BTD Kft egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A BTD Kft a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik A panasz elutasítása esetén a BTD Kft az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

14.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a BTD Kft és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a BTD Kft-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára: - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:    Pest Vármegyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó, Telefon/Fax: (+36-1) 792-7881, e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A BTD Kft-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a BTD Kft a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. A leírtakon felül a BTD Kft tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

15. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: https://zoldmami.hu/adatvedelem

16. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A BTD Kft jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A BTD Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. március 28.