Tags: cleaneco general surface disinfectant, cleaneco bio, cleaning eco-friendly, sustainable, vegan,

Cleaneco general Surface Disinfectant 0.5l

Cleaneco general Surface Disinfectant 0.5l - Cleaneco Bio

Cleaneco general Surface Disinfectant 0.5l - Cleaning - 1.499Ft

1,399Ft
  • Ex Tax:1,102Ft
  • Unit gross price: 2,798Ft/liter
  • Unit net price: 2,203Ft/liter
  • Brand: Cleaneco
  • Product Code: Cleaneco Bio
  • Availability: Temporary stock shortage
  • Delivery deadline: - For products in stock, the expected delivery time is 1-2 working days with GLS and 5-7 working days with MPL.
GENERAL SURFACE DISINFECTANT kills bacterias and funguses General surface disinfectant - Our general surface disinfectant product is free of chlorine and aldehyde, does not contain any surface chemicals, so it can disinfect any water- proof surface. Can be used in both professional and industr..

GENERAL SURFACE DISINFECTANT kills bacterias and funguses

General surface disinfectant - Our general surface disinfectant product is free of chlorine and aldehyde, does not contain any surface chemicals, so it can disinfect any water- proof surface.

Can be used in both professional and industrial environments.

It effectively removes contaminants and has bac- tericidal and fungicidal properties.

Can be used for disinfection of workpieces, wet blocks, refrigerators and microwaves or even for mopping up.

prices    packaging

 0,5L sprinkler spray 1L refill

Cleaneco
COMPOSITION / WARNINGS Biocid hatóanyag: benzalkónium-klorid (4,9%, EC:270-325-2). Egyéb összetevők: izopropil-alkohol, empilán KLC 7/90, illatanyag, ioncserélt víz. Antimikrobiális spektrum:baktericid, fungicid. Terméktípus: PT2, PT4 terméktípus. Formuláció: folyékony koncentrátum. Felhasználói kör: lakossági és foglalkozásszerű. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi világra, hosszan tartó károsodást okoz. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P303+P352 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladéklerakóban a helyi előírások szerint. Tilos más tisztító és fertőtlenítő szerrel keverni! A termék ELŐZETES TISZTÍTÁS után használható! A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről - a padozat kivételével - alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A termékekkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. Elsősegélynyújtás: Belélegzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe helyezni. Bőrrel való érintkezés esetén az érintett bőrfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.